ABC Tractors Banner

Privacy statement

 Dit is het privacy statement van ABC TRACTORS B.V., gevestigd te 5708BD Helmond aan de Wiebiegenweg 4 (hierna: ABC TRACTORS B.V.), www.abctractors.com.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle gevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de groots mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken dat overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ABC TRACTORS B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

Overzicht persoonsgegevens

 

– Voor- en achternaam

-Bedrijfsnaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Doel verwerking persoonsgegevens

 

ABC TRACTORS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 

Bewaren persoonsgegevens

 

ABC TRACTORS B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens

 

ABC TRACTORS B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ABC TRACTORS B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

 

ABC TRACTORS B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Beveiligen persoonsgegevens

 

ABC TRACTORS B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@abctractors.com.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ABC TRACTORS B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@abctracors.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

ABC TRACTORS B.V.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons